Sme potešení Vašou návštevou na našich webových stránkach. Ochrana vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou a chceli by sme Vás preto informovať aj o spôsobe získavania a spracovávania poskytnutých osobných údajov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením (1) a Zákonom o ochrane osobných údajov (2) prevádzkovateľ spoločnosť GALIMEX s.r.o. so sídlom Sučianska 5470/49, 036 08 Martin – Priekopa; IČO: 31559093 (ďalej aj „Spoločnosť“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom poskytnutia predajných a servisných služieb. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a/alebo spoločným prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť GALIMEX, s.r.o. je aj spoločným prevádzkovateľom v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) spolu so spoločnosťami

• Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, ktorá je veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti (ďalej aj ako „Spoločný prevádzkovateľ 1“)

• Škoda Auto Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B   (ďalej aj ako „Spoločný prevádzkovateľ 2“)

• GALIMEX EKO, a.s., Sučianska 49, 036 08 Martin – Priekopa, IČO: 36795640 a STK MARTIN, s.r.o. , Sučianska 49, 036 08 Martin – Priekopa , IČO: 36 389 412 (ďalej aj ako „Spoločný prevádzkovateľ 3“)

O Účeloch a súvisiacich podmienkach spracúvania osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 1 , Spoločným prevádzkovateľom 2 a  Spoločným prevádzkovateľom 3 vás informujeme v časti „Účely spracúvania“.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo orgánov na žiadosť oprávnených štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (3). Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre všetkých prevádzkovateľov spoločne

V prípade otázok kontaktujte našu zodpovednú osobu na adrese:
Zodpovedná osoba
gdpr@galimex.sk, alebo na adrese spoločnosti GALIMEX s.r.o.

I. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Lehoty uchovávania osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v časti II.

II. ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GALIMEX s.r.o. ako prevádzkovateľom

• Predaj a servis vozidiel, prípojných vozidiel a príslušenstva, zabezpečovanie skúšobných jázd, poskytovanie náhradného vodila a úschova pneumatík.
Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán vrátane účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v záujme prevádzkovateľa zabezpečiť odstránenie vady na vozidle identifikovanej výrobcom – tzv. zvolávacie akcie. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah. V prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, napríklad pri uplatňovaní zľavy pre ZŤP, spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvame aj v súvislosti s plnením zákonných povinností plynúcich zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (evidencia uplatnených práv zodpovednosti za vady), Občianskeho zákonníka (reklamácie). Poskytnutie vašich osobných údajov nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie môže obmedziť alebo znemožniť poskytnutie tovaru alebo služby (reklamáciu nebudeme môcť vybaviť riadne a včas a teda zmarí samotné poskytnutie tovaru alebo služby. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté Registru prevádzkových záznamov vozidiel, importérovi príslušnej značky (pri objednaní vozidla na „mieru“), audítorovi a sprostredkovateľovi. Osobné údaje uchovávame 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu; geolokalizačné údaje uchovávame 3 mesiace po vrátení vozidla.

Zmluvné vzťahy pre vybrané služby súvisiace s prepravnými službami alebo službami vykonávania zemných prác. Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje uchovávame 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, neposkytujeme ich tretej strane.

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 1

• Zisťovanie spokojnosti zákazníkov
Spracúvanie Osobných údajov na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov 1. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti GALIMEX s.r.o. a poskytnuté sprostredkovateľovi.
• Monitorovanie kvalitatívnych štandardov
Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1. V osobitných prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti GALIMEX s.r.o. a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu a poskytnuté sprostredkovateľovi a audítorovi.
• Propagácia činnosti – marketing
Spracúvanie osobných údajov s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu.
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1, v prípade Spotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti GALIMEX s.r.o. a/alebo do odvolania súhlasu a/alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu (napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách). Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi.
Námietku môžete podať na gdpr@galimex.sk
• Podnety, sťažnosti
Spracúvanie Osobných údajov s cieľom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi.
• Technická podpora a komunikácia
Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy. Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou s.r.o. a jej zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do informačného systému pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak a poskytované sprostredkovateľovi a audítorovi.
• Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel
Spracúvanie osobných údajov s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel. Osobné údaje sú spracúvané s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych obchodných postupov na základe štatistických údajov. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov 1, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané – archivované.
• Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách
Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov 1, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané – archivované.
• Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb
Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, obchodných praktík. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 2

PDF dokument : Zásady ochrany osobných údajov – Informácia o spracúvaní osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 3

• Je v oprávnenom záujme spoločnosti propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane organizovania súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete informovaný osobitne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy. Na základe vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane (napríklad reklamnej agentúre). O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.
• Je v oprávnenom záujme spoločnosti zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať komunitu priaznivcov spoločnosti, osôb podporujúcich alebo zaujímajúcich sa o činnosť spoločnosti. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje v rozsahu profilu na sociálnej sieti, obsahu verejnej komunikácie, sú zverejňované.
• Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.
• Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. O dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.
• V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.
• Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie.
• Je zákonnou povinnosťou spoločnosti zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) a č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi protispoločenskej činnosti.
• Je zákonnou povinnosťou spoločnosti riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúca si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.
• Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív, vrátane monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

III. VAŠE PRÁVA

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Právo na opravu
Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.
Právo na vymazanie
Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).
Obmedzenie spracúvania
Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.
Právo odvolať súhlas
V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať osobne, písomne na adresu uvedenú v záhlaví dokumentu alebo na adrese gdpr@galimex.sk. V prípade osobitných podmienok spracúvania môžu byť podmienky odvolania súhlasu nastavené osobitne, vždy však tak, aby jeho odvolanie bolo pre vás ako dotknutú osobu menej zaťažujúce.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu alebo na gdpr@galimex.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
(2) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
(3) Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Menu