OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ PREDAJNE SPOLOČNOSTI GALIMEX s.r.o.

1. Objednávanie tovaru a potvrdenie objednávky:

Kupujúci si prostredníctvom elektronickej stránky internetovej predajne spoločnosti GALIMEX s.r.o. – www.AutoSortiment.sk špecifikuje požadovaný tovar, jeho množstvo, spôsob platby a doručenia  tovaru, prípadne napíše aj odkaz . Následne má kupujúci možnosť skontrolovať stav a cenu objednaného tovaru a prepravy ako aj urobiť prípadné zmeny, alebo objednávku zrušiť. Po použití príkazu  Objednať obdrží kupujúci od predávajúceho potvrdenie o vytvorení objednávky. Potvrdená objednávka sa tak stáva kúpnou zmluvou v zmysle § 588 až 610 zákona číslo 40/1964 Z.z. ku ktorej nie je vyžadované písomné podpísanie a je uzavretá dodaním a zaplatením objednaného tovaru. Nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú faktúra za tovar a obchodné podmienky dodané spolu s tovarom.   Kupujúci nie je povinný pri objednávaní tovaru previesť registráciu, musí však  vyplniť povinné údaje ( pri každom kroku sú uvedené). Kupujúci je povinný previesť registráciu ak chce mať možnosť sledovať stav a históriu  svojich objednávok priamo na stránke internetovej predajne.  Bez registrácie kupujúci bude informovaný o stave nevybavenej objednávky priebežne elektronickou poštou prípadne telefonicky zodpovedným pracovníkom internetovej predajne.

2. Termín dodania:

Po automatickom potvrdení objednávky systémom internetovej predajne nasleduje potvrdenie možného termínu dodávky zodpovedným pracovníkom predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. V  prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade, bude dodaný do troch pracovných dní  po prevedení úhrady ak bol zvolený spôsob platby bankovým prevodom ( za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru zásielkovou službou ), alebo do troch pracovných dní  odovzdaný  zásielkovej  službe v prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku.  V prípade zvolenia osobného odberu bude navzájom dohodnutý termín odberu a úhrady tovaru. Ak sa tovar na sklade predávajúceho nenachádza, bude kupujúci informovaný o termíne dodania tovaru, ktorý sa považuje za záväzný termín dodania .  Ak tento termín dodania  kupujúcemu nevyhovuje, formou internetovej pošty môže objednávku zrušiť a tým od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. Dodacie podmienky:

Predávajúci bude dodávku plniť aj čiastkovo podľa toho, či sa tovar na sklade nachádza, alebo nie.  Náklady spojené s dodávkou tovaru však bude účtovať kupujúcemu iba raz.  Zodpovedný pracovník predávajúceho je povinný kupujúceho informovať o termíne čiastkového plnenia objednávky čím sa zaručí právo kupujúceho aj na čiastkové odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu.

4. Ceny tovaru:

Predávajúci je viazaný cenou iba ak sa tovar nachádza na jeho sklade. V prípade, ak sa tovar na sklade nenachádza a ceny dodávateľov sa bez jeho vedomia zmenili, vyhradzuje si spolu s potvrdením termínu dodania zmeniť aj cenu tovaru. V tomto prípade , ak nedôjde k vzájomnej dohode o zmene ceny medzi predávajúcim a kupujúcim, môže ktorákoľvek strana od zmluvy odstúpiť prostredníctvom internetovej pošty.

5. Lehota platnosti objednávky:

V prípade, že si zákazník objedná tovar s možnosťou platenia bankovým prevodom a tovar sa nachádza na sklade, zaväzuje sa predávajúci dodržať podmienky objednávky 14 dní po jej potvrdení. Ak v tomto termíne nedôjde k jej úhrade, predávajúci od zmluvy automaticky odstúpi.

6. Zrušenie zmluvy:

Kupujúci môže zrušiť zmluvu bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní po dodávke tovaru.  Podmienkou zrušenia kúpnej zmluvy je však vrátenie tovaru v nepoškodenom a neporušenom stave včítane dokumentácie na náklady kupujúceho na adresu spoločnosti Galimex s.r.o.  V ostatných prípadoch sa odstúpenie od zmluvy riadi príslušnými ustanoveniami  Občianskeho zákonníka.

7. Záruka a reklamácie:

Na každý tovar je kupujúcemu poskytnutá záruka 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dátumom dodania tovaru . Reklamáciu je potrebné uplatniť u predávajúceho bezprostredne po zistení vady na tovare, najneskôr však 24 mesiacov po prevzatí tovaru . Pri reklamácii musí kupujúci predložiť vadný tovar a doklad o kúpe tovaru ( faktúru za tovar ).

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-shop@galimex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., ktorý je platný od 1. februára 2016.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov:

Informácie o spracúvaní osobných údajov – PDF

9. Orgán dozoru:

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese :

Galimex s.r.o.,  Sučianska 5470/49 , 036 08 Martin

E-mail : e-shop@galimex.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Náklady spojené s vrátením tovaru si spotrebiteľ hradí sám v zmysle zákona č. 102/2014 § 10 ods.3.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Podmienkou odstúpenia od zmluvy je vrátenie tovaru v nepoškodenom a neporušenom stave včítane dokumentácie na náklady spotrebiteľa na adresu spoločnosti Galimex s.r.o.  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Menu