Sme potešení Vašou návštevou na našich webových stránkach. Ochrana vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou a chceli by sme Vás preto informovať aj o spôsobe získavania a spracovávania poskytnutých osobných údajov.

Osobné údaje , ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou. alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok , spracovávame v súlade s právnymi predpismi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov týchto webových stránok je spoločnosť GALIMEX s.r.o.

Obchodné meno: GALIMEX s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Sučianska 5470/49
036 08 Martin
Prevádzka: Sučianska 5470/49, 036 08 Martin a Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina
IČO: 31559093
IČ DPH SK2020431677
Zápis v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 318/L
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Tel: 043 / 4005 219, E-mail: gdpr@galimex.sk

1. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť GALIMEX s.r.o. prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

2. Používanie webovej stránky maloletými osobami

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našich webových  stránkach, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

– bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu ( napr. : Otázka k vozidlu, Skúšobná jazda, Všeobecný kontaktný formulár, Konfigurácia vozidla…)

– s Vašim súhlasom  ( napr. prihláška na odber newslettra,  marketingové aktivity, prieskum spokojnosti klienta…).

4. Zber a spracúvanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje – registrácia, objednávky, formuláre a otázky k produktom

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našich webových stránkach, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, budú spracovávané a uchovávané po nevyhnutnú dobu v informačnom systéme prevádzkovateľa, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie uzavretých zmluvných vzťahov, v ktorých zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti.

Vami poskytnuté osobné údaje – súhlasy pre marketingové aktivity a prieskum spokojnosti

Využitie Vašich osobných údajov na marketingové aktivity prevádzkovateľa za účelom ponuky tovarov a služieb, ich zdokonaľovania, za účelom prieskumu trhu, zisťovania spokojnosti zákazníkov a iné marketingové účely bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Údaje zhromažďované

Na tejto webovej stránke je použitý software pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • – anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
  • – dátum a čas zaslania požiadavky
  • – názov prezeranej stránky resp. súboru
  • – linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
  • – prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
  • – operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

5. Partneri

Spoločnosť GALIMEX s r.o. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.

Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215 a jej sprostredkovateľom za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zasielanie značkového časopisu ŠKODA a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Porsche Slovakia spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6133/B a jej sprostredkovateľom za účelom ponuky produktov a služieb, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zasielanie magazínu, účasť v súťaži, poskytnutie finančných výhod pri kúpe vozidla a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Ďaľšími príjemcami osobných údajov možu byť prepravné spoločnosti za účelom dodania objednaného tovaru, advokáti, auditori a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov.

Spoločnosť GALIMEX s.ro. neposkytuje údaje tretím stranám – napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

6. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového a monitorovacieho informačného systému

Spoločnosť GALIMEX s r.o. monitoruje priestory svojich prevádzok kamerovým informačným systémom.

Účel spracúvania osobných údajov : ochrana majetku prevádzkovateľa, ochrana zdravia a bezpečnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia dotknutých osôb

Kategória možných príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Dotknuté osoby: zamestnanci, zákazníci

Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

7. Práva dotknutých osôb

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom,

b) právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,

c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,

f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,

g) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V spoločnosti GALIMEX s.r.o. nie je používané automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy prevádzkovateľa gdpr@galimex.sk.

Menu