OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - informácie pre zákazníkov


Obchodné meno: GALIMEX s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Sučianska 5470/49
036 08 Martin
Prevádzka: Sučianska 5470/49, 036 08 Martin a Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina 
IČO: 31559093
IČ DPH SK2020431677
Zápis v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 318/L
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Tel: 043 / 4005 219, E-mail: gdpr@galimex.skSpoločnosť GALIMEX s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) Vás na základe §19 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 informuje, že poskytnuté údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, ulica, mesto, PSČ, mailová adresa a telefonický kontakt získané v súlade s §13 ods.1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov budú spracovávané a uchovávané po dobu 20 rokov v informačnom systéme prevádzkovateľa, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie uzavretých zmluvných vzťahov, v ktorých zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti.
Využitie Vašich osobných údajov na marketingové aktivity prevádzkovateľa za účelom ponuky tovarov a služieb, ich zdokonaľovania, za účelom prieskumu trhu, zisťovania spokojnosti zákazníkov a iné marketingové účely bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 za účelom ponuky produktov a služieb Audi, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215 za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zasielanie značkového časopisu ŠKODA a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
Práva dotknutej osoby ( podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Copyright © 2014 GALIMEX s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie webu 24.05.2018